Obaveštenje za medije

 • KI 65/15

  Ocena ustavnosti neizvršenja 3 (tri) presude Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu Vrhovnog suda, odnosno presuda br. GSK-KPA-A-021/12 od 17. januara 2013. godine, GSK-KPA-A-141/12 od 17. aprila 2013. godine i GSK-KPA-A-045/12 od 3. oktobra 2012. godine i 2 (dve) odluke Komisije za imovinske zahteve Kosova, odnosno KPCC/D/A/211/2013 od 21. avgusta 2013. godine i KPCC/D/C/216/2013 od 22. novembra 2013. godine

  26.10.2016
 • KO 95/16

  Zahtev za ocenom “zakonitosti i ustavnosti” stavova 2 i 3 člana 4. Administrativnog uputstva br. 07/2015 Ministarstva rada i socijalne zaštite od 31. decembra 2015. godine

  25.10.2016
 • KO 94/16

  Ocena ustavnosti Zakona o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine br. 05/L-010

  25.10.2016
 • KI 06/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude Pml. Kzz 98/2014 Vrhovnog suda od 3. septembra 2014. godine

  06.09.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: