Obaveštenje za medije

 • KI 132/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti dveju odluka (br. AC-I-13-0008 i AC-I-13-0009) Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Republike Kosovo za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, od 12. juna 2015. godine

  12.02.2016
 • KI 100/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude AC-I-14-0314 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 23. decembra 2014. godine

  11.02.2016
 • KI 43/15

  Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Gnjilanu C. br. 381/2014 od 3. decembra 2014. godine

  10.02.2016
 • KI 91/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo AP. br. 320/2011 od 18. januara 2012. godine

  10.02.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: