Obaveštenje za medije

 • KI 38/17

  Ocena ustavnosti odluka Ministarstva rada i socijalne zaštite, Departman za penzije br. 202108 od 3. juna i 18. novembra 2016. godine

  19.07.2017
 • KI 40/17

  Ocena ustavnosti presude br. AC-I-13-0087 i AC-I-13-0091 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 16. marta 2017. godine

  19.07.2017
 • KI 92/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 344/2015 Vrhovnog suda Kosova od 12. januara 2016. godine

  18.07.2017
 • KO 142/16

  Ocena ustavnosti članova 10. i 40.1.5 Aneksa Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju

  18.07.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: