Obaveštenje za medije

 • KI 109/14

  Ocena ustavnosti zaključka Skupštine zasnovanog na transkriptu plenarne sednice od 10, 11 i 17. aprila 2014. god.

  20.02.2015
 • KI 161/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 99/2014 od 10. juna 2014. godine

  19.02.2015
 • KI 136/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br. 99/2014 od 12. maja 2014. godine

  18.02.2015
 • KI 145/14

  Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prištini, A. br. 1780/14 od 12. septembra 2014. godine

  18.02.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: