Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 05/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 11 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237
Osman Sylanaj 15.12.2017
KI 14/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 298/2016, të 25 majit 2016
Shaban Syla 15.12.2017
KI 43/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Administratës Tatimore të Kosovës, nr. 269/2015, të 30 korrikut 2015
AGEH Civil Peace Service 15.12.2017
KI 48/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të autoriteteve publike
Slađana Radojković Marinković 15.12.2017
KI 58/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 326/2016, të 23 janarit 2017
Ukë Muçaj 15.12.2017
KI 128/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML 136/16, të 22 gushtit 2016
Vadet Morina 15.12.2017
KI 16/17 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovarë të Privatizimit, AC-I-15-0297-A0001-A0002, të 16 shtatorit 2016
SHA “Emin Duraku” 07.12.2017
KI 46/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I.-16-0084, të 14 dhjetorit 2016
Agjencia Kosovare e Privatizimit 07.12.2017
KI 59/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. 29/2016, të 27 dhjetorit 2016
Mejdi Zymberi 07.12.2017
KI 66/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së disa vendimeve individuale të Agjencisë Kosovare të Privatizimit
Ramadan Shishani dhe të tjerët 07.12.2017
KI 104/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, nr. AC-I-15-0265, të 6 prillit 2017
Naser Berisha 06.12.2017
KI 87/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të marrë nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike, sh. a. nr. 9199, të 4 nëntorit 2015
Hilmi Asllani 04.12.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]