• 03 shkurt 2015 KI 138/14

  Kërkesë për dhënien e mendimit të Gjykatës lidhur me mundësinë e punësimit me titullin e fituar akademik master

 • 26 janar 2015 KI 111/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I.-13-0041, të 5 qershorit 2014

 • 26 janar 2015 KI 116/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AA nr. 294/2013, të 4 shkurtit 2014

 • 21 janar 2015 KI 70/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit Komunal të Klinës, Nr. 351-3187/08, të 22 shtatorit 2008

 • 21 janar 2015 KI 141/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 2862/2014, të 26 gushtit 2014

 • 19 janar 2015 KI 114/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 127/2014, të 12 majit 2014

 • 15 janar 2015 KI 143/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 26/2012, të 16 shtatorit 2013

 • 14 janar 2015 KI 105/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, KMLC nr. 45/14,
  të 2 qershorit 2014

 • 14 janar 2015 KI 126/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 2109/2013, të 16 dhjetorit 2013

 • 14 janar 2015 KI 123/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 123/2014, të 19 qershorit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org