• 11 shkurt 2016 KI 100/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0314, të 23 dhjetorit 2014

 • 10 shkurt 2016 KI 43/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, C. nr. 381/2014, të 3 dhjetorit 2014

 • 10 shkurt 2016 KI 91/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, AP. nr. 320/2011, të 18 janarit 2012

 • 10 shkurt 2016 KI 98/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 4223/2014, të 25 marsit 2015

 • 10 shkurt 2016 KI 101/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0211-A0001, të 19 marsit 2015

 • 09 shkurt 2016 KI 111/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, E. Rev. 64/2014, të 18 marsit 2015

 • 09 shkurt 2016 KI 135/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 21/2014, të 8 prillit 2014

 • 09 shkurt 2016 KI 135/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. Nr. 21/2014, të 8 prillit 2014

 • 28 janar 2016 KI 63/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit 508/15 të Komisionit Disiplinor të Këshillit Komunal të Bashkësisë Islame të Komunës së Vushtrrisë, të 4 majit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org