• 15 janar 2015 KI 143/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 26/2012, të 16 shtatorit 2013

 • 14 janar 2015 KI 105/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, KMLC nr. 45/14,
  të 2 qershorit 2014

 • 14 janar 2015 KI 126/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 2109/2013, të 16 dhjetorit 2013

 • 14 janar 2015 KI 123/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 123/2014, të 19 qershorit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org