• 10 prill 2014 KI 155/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. Nr. 302/2012, të 3 qershorit 2013

 • 08 prill 2014 KI 214/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit Rev. nr. 75/2013, të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 16 shtatorit 2013

 • 04 prill 2014 KI 120/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 60/2012, të 4 qershorit 2013

 • 04 prill 2014 KI 133/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 90/2013, të 23 korrikut 2013

 • 04 prill 2014 KI 148/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 30/2013, të 12 korrikut 2013

 • 04 prill 2014 KI 181/13

  Kërkesë për vlerësimin e Kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Rev. nr. 34/2013, të 11 korrikut 2013

 • 04 prill 2014 KI 189/13

  Vlerësim kushtetues i Aktgjykimit, Rev. I. nr. 121/2012, të Gjykatës Supreme të Kosovës, i 29 korrikut 2013

 • 03 prill 2014 KI 32/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Prishtinë, PKRNR 47/13, PPS Nr. 107/2012, të 20 janarit 2014

 • 03 prill 2014 KI 123/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. Mlc. Nr. 93/2011, të 1 shkurtit 2013

 • 03 prill 2014 KI 156/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit - Prishtinë

 • 03 prill 2014 KO 44/14

  Vlerësimi i amendamenteve të Kushtetutës të propozuara nga Qeveria, të dorëzuara nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 11 mars 2014, me shkresën Nr. 04-DO-2186

 • 02 prill 2014 KI 76/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 218/2010, të 7 shkurtit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org