• 01 qershor 2017 KO 126/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-120 për Trepçën

 • 30 maj 2017 KO 12/17

  Vlerësim i përputhshmërisë me Kushtetutën të neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje

 • 16 maj 2017 KI 114/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [Api-Kzi-6/2011], të 25 shtatorit 2012, dhe i Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [Ap-Kz. nr. 283/2009], të 19 prillit 2011

 • 12 maj 2017 KI 23/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së kohëzgjatjes së procedurës në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

 • 12 maj 2017 KI 119/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së “Vendimit SCL-11-0055 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 7 qershorit 2016”

 • 10 maj 2017 KI 02/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës (GSK-KPA-A-015/2014, të 20 prillit 2016)

 • 10 maj 2017 KI 44/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës – Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-225/13, të 4 shtatorit 2015

 • 10 maj 2017 KI 103/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AA. nr. 174/16, të 11 korrikut 2016

 • 10 maj 2017 KI 105/16

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 184/2008, të 27 janarit 2009

 • 04 maj 2017 KI 34/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK nr. 50/2017, të 6 marsit 2017

 • 11 prill 2017 KO 12/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje

 • 04 prill 2017 KO 01/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]