• 12 maj 2014 KI 221/13

  Kërkesë për rishqyrtimin e Aktvendimit për papranueshmëri, të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës,
  Rasti nr. KI67/13, i 12 shtatorit 2013

 • 08 maj 2014 KI 37/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-II-12-0078, të 23 janarit 2014, me kërkesën për aplikimin e masës së përkohshme

 • 08 maj 2014 KI 196/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 235/2011, të 12 korrikut 2013

 • 08 maj 2014 KI 201/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 299/2011, të 17 prillit 2013

 • 08 maj 2014 KI 205/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 85/2012, të 3 qershorit 2013

 • 08 maj 2014 KI 207/13

  Kërkesë “për interpretimin e dispozitës së nenit 109, para. 5 dhe nenit 105, para.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, përkitazi me moshën e pensionimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve”

 • 08 maj 2014 KI 226/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës (AKP), GSK-KPA-A-012/13, të 17 prillit 2013

 • 08 maj 2014 KI 233/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit Pn. nr. 745/2013, të Gjykatës së Apelit të Kosovës, të 19 dhjetorit 2013

 • 08 maj 2014 KI 136/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 131/2013, të 25 marsit 2013

 • 30 prill 2014 KI 43/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 31/2013, të 13 marsit 2013

 • 30 prill 2014 KI 134/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit SCEL-10-00013, të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, të 26 dhjetorit 2012, dhe Aktgjykimit AC-I-13-0004 të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 22 gushtit 2013

 • 30 prill 2014 KI 190/13

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktit përcjellës të kryetarit të Komunës së Gjakovës, të 8 nëntorit 2011

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org