• 22 janar 2014 KI 128/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 365/2012, të 18 prillit 2013

 • 22 janar 2014 KI 132/12

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës së Apelit,
  Ac. nr. 1076/2013, të 8 prillit 2013

 • 22 janar 2014 KI 152/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. Nr. 49/2012, të 3 qershorit 2013

 • 22 janar 2014 KI 182/13

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit ASC-11-0035 të Kolegjit për Ankesa të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 23 nëntorit 2012

 • 22 janar 2014 KI 75/13

  Kërkesë për sqarim të Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, KI 06/12, të 9 majit 2012 dhe Aktvendimit për papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese, KI 123/12, të 29 janarit 2013

 • 22 janar 2014 KI 107/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit SCEL-09-0001-C1060 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, të 25 marsit 2010

 • 21 janar 2014 KI 21/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-63/12, të 17 janarit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org