• 16 mars 2015 KO 13/15

  Vlerësim i një amendamenti të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të propozuar nga pesëdhjetë e pesë deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe të referuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës më 6 shkurt 2015 me shkresën nr. 05-259/DO-179

 • 20 shkurt 2015 KI 109/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së konkluzionit të Kuvendit bazuar në transkriptin e seancës plenare të 10, 11 dhe 17 prillit 2014

 • 19 shkurt 2015 KI 161/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 99/2014, të 10 qershorit 2014

 • 18 shkurt 2015 KI 136/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 99/2014, të 12 majit 2014

 • 18 shkurt 2015 KI 145/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, A. nr. 1780/14, të 12 shtatorit 2014

 • 13 shkurt 2015 KI 122/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Panelit për lirim me kusht, Plk. nr. 72/14, të 19 qershorit 2014

 • 13 shkurt 2015 KI 147/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 81/2014, të 16 korrikut 2014

 • 12 shkurt 2015 KI 112/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 63/2014, të 3 prillit 2014

 • 11 shkurt 2015 KI 80/14 dhe KI 93/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 166/13, të 6 nëntorit 2013

 • 11 shkurt 2015 KI 97/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 610/2013, të 23 tetorit 2013

 • 10 shkurt 2015 KI 77/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. nr. 1/2010, të 3 dhjetorit 2010

 • 10 shkurt 2015 KI 87/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 7/14, të 10 shkurtit 2014

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org