• 02 korrik 2014 KI 33/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Supreme, Pkl. nr. 167/12, të 29 nëntorit 2012

 • 02 korrik 2014 KI 198/13

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, nr. AC-II-12-0193, të 4 korrikut 2013

 • 02 korrik 2014 KI 212/13

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së kërkesës për sqarim të Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, KO 108/13, të 9 shtatorit 2013

 • 01 korrik 2014 KO 103/14

  Përkitazi me vlerësimin e përputhshmërisë së nenit 84 (14) [Kompetencat e Presidentit] me nenin 95 [Zgjedhja e Qeverisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

 • 01 korrik 2014 KO 103/14

  MENDIM MOSPAJTUES

 • 30 qershor 2014 KI 01/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, ASC-11-0035, të 23 nëntorit 2012

 • 30 qershor 2014 KI 10/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CN. nr. 7/2013,të 19 tetorit 2013

 • 30 qershor 2014 KI 93/12

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 03V-115, të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të 4 qershorit 2009

 • 30 qershor 2014 KI 163/13

  Vlerësimi kushtetues i Aktgjykimit Rev. nr. 25/2012, të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, të 10 majit 2013

 • 30 qershor 2014 KI 193/13 dhe KI 213/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 229/2012, të 10 qershorit 2013 dhe të Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 70/2013, të 12 korrikut 2013

 • 27 qershor 2014 KI 28/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 26/2012, të 16 shtatorit 2013

 • 27 qershor 2014 KI 114/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, Ac. nr. 170/2012, të 24 shtatorit 2012