• 28 janar 2016 KI 63/15

    Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit 508/15 të Komisionit Disiplinor të Këshillit Komunal të Bashkësisë Islame të Komunës së Vushtrrisë, të 4 majit 2015

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org