• 28 maj 2014 KI 210/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit Ankimor të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-II-12-0108, të 10 tetorit 2013

 • 28 maj 2014 KI 223/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të paspecifikuar të autoritetit publik

 • 26 maj 2014 KI 92/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 272/2011, të 16 prillit 2013

 • 26 maj 2014 KI 232/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. Mlc. nr. 197/2011, të 14 majit 2013

 • 23 maj 2014 KI 160/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-II- 12-006, të Kolegjit të Ankesave të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 30 majit 2013

 • 23 maj 2014 KI 180/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. 125/2013, të 29 korrikut 2013

 • 22 maj 2014 KI 07/14

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 231/2013, të 24 dhjetorit 2013

 • 21 maj 2014 KI 222/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 118/2012, të 10 qershorit 2013

 • 21 maj 2014 KI 230/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së nenit 7.5 të Ligjit për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-072

 • 20 maj 2014 KI 08/14

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 118/2010, të 4 marsit 2013

 • 15 maj 2014 KI 89/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 74/2011, të 12 marsit 2013

 • 15 maj 2014 KI 89/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 74/2011, të 12 marsit 2013

  Mendim Mospajtues i gjyqtarëve Almiro Rodrigues dhe Arta Rama-Hajrizi