• 30 prill 2014 KI 143/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së një vendimi të paidentifikuar të një organi të paidentifikuar publik

 • 29 prill 2014 KI 83/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Njoftimit Fi 21/90 lidhur me listën preliminare të punëtorëve të kualifikuar për të marrë kompensimin nga privatizimi i NSH-së „Stan/Banesa“ në Prizren, të publikuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit

 • 29 prill 2014 KI 34/14

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme,
  Pml. nr. 26/2014, të 31 janarit 2014, dhe kërkesa për vendosjen e masës së përkohshme

 • 18 prill 2014 KI 61/11 dhe KI 55/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së dy aktgjykimeve të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës: Rev. nr. 434/2008, të 23 shkurtit 2009, dhe Rev. nr. 164/2010, të 11 janarit 2013

 • 16 prill 2014 KI94/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë, Ac. nr. 324/12, të 21 dhjetorit 2012

 • 16 prill 2014 KI 187/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë për mospërmbarimin e Vendimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme GSK-KPA-A-001/12, të 8 majit 2012 dhe të Vendimit të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës nr. KPCC/D/A/114/2011, të 22 qershorit 2011

 • 16 prill 2014 KI 200/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimeve Rev. Mlc. nr. 329/2012, të 24 qershorit 2013, dhe Rev. nr. 356/2009, të 20 janarit 2012, të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe të
  Aktgjykimit Ac. nr. 52/2012, të Gjykatës së Qarkut në Prizren,
  të 11 majit 2012

 • 15 prill 2014 KI194/13 KI202/13 KI203/13 KI204/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit SCEL-09-0001, të Trupit gjykues të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 4 shkurtit 2010

 • 10 prill 2014 KI 141/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Vendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, në rastin nr. SCEL-09-0001-C11311131

 • 10 prill 2014 KI 155/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. Nr. 302/2012, të 3 qershorit 2013

 • 08 prill 2014 KI 214/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit Rev. nr. 75/2013, të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 16 shtatorit 2013

 • 04 prill 2014 KI 120/13

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 60/2012, të 4 qershorit 2013

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org