• 27 prill 2016 KI 119/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega në Istog, P. nr. 47/015, të 21 korrikut 2015

 • 25 prill 2016 KI 134/15

  Vlerësim i kushtetushmërisë së Aktgjykimit GSK-KPA-A-229/2013, të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 29 shtatorit 2015

 • 25 prill 2016 KI 163/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 3575/13, të 19 tetorit 2015

 • 19 prill 2016 KI 40/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, P. nr. 35/10, të 4 prillit 2011

 • 15 prill 2016 KI 17/16

  Vlerësim i kushtetushmërisë së Vendimit final të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr. 10/50, të 23 shtatorit 2015,
  dhe Vendimit paraprak të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Nr. 06/195, të 3 shtatorit 2014

 • 15 prill 2016 KI 59/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, P. nr. 78/12, të 25 qershorit 2013

 • 15 prill 2016 KI 148/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, SCEL-09-0001-C1265, të 11 dhjetorit 2015

 • 13 prill 2016 KI 09/16

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së moszbatimit të Rezolutës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, nr. 04-R-02, të 7 prillit 2011

 • 13 prill 2016 KI 72/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 51/2015, të 2 prillit 2014

 • 13 prill 2016 KI 87/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 277/2014, të 20 nëntorit 2014

 • 13 prill 2016 KI 110/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, E. nr. 752/07, të 31 majit 2007

 • 13 prill 2016 KI 147/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, E. Rev. nr. 10/2015, të 14 tetorit 2015