Njoftim për medie

Njoftim për medie

15 shtator 2017

Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Lituanisë dhe të Komisionit të Venecias, kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, zëvendëskryetari i Gjykatës, z. Ivan Çukaloviq, dhe gjyqtarja, znj. Gresa Caka-Nimani, qëndruan në kryeqytetin lituanez Vilnius, më 11-14 shtator 2017.

Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës qëndroi në Vilnius me ftesën për të marrë pjesë në Kongresin e 4-të të Konferencës Botërore të Drejtësisë Kushtetuese, i cili këtë vit mblodhi kryetarë e gjyqtarë të gjykatave kushtetuese dhe të gjykatave supreme nga 90 shtete të botës.

Kongresi i 4-të u organizua në temën: “Sundimi i ligjit dhe drejtësia kushtetuese në botën moderne”, me ç’rast pjesëmarrësit patën mundësinë që të diskutojnë dhe të shkëmbejnë pikëpamjet e tyre profesionale rreth sfidave me të cilat vazhdon të përballet sundimi i ligjit dhe drejtësia kushtetuese në vendet e tyre të origjinës.   

Gjatë qëndrimit në Vilnius, kryetarja Rama-Hajrizi zhvilloi takime të ndara edhe me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Lituanisë, z. Dainius Zalimas, si dhe me kryetarin e Komisionit të Venecias, z. Gianni Buquicchio.

Gjykata Kushtetuese e Kosovës është anëtarësuar në Konferencën Botërore të Drejtësisë Kushtetuese, më 17 shtator 2014.

 • KI 05/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 11 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 298/2016, të 25 majit 2016

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Administratës Tatimore të Kosovës, nr. 269/2015, të 30 korrikut 2015

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të autoriteteve publike

  15.12.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]